Standard kjøpsbetingelser for forbrukerkjøp

 

1. Innledning

Kjøpet reguleres av salgsvilkårene nedenfor. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning av lovbestemte rettigheter, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

2. Kjøpsavtalen

Kjøpsavtalen består av disse salgsvilkårene, opplysninger i nettbutikken og ev. andre særskilte avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

3. Partene

Selger er Eltera Gruppen Norge AS, 926 930 311, Fekjan 11 B, 1394 Nesbru (heretter kalt «Selger»). Kjøper er forbrukeren som legger inn bestillingen (heretter kalt «Kjøper»)

4. Pris

Den oppgitte prisen for varen er den totale prisen Kjøper skal betale, eksklusive ev. leveringsgebyr.

5. Bestilling

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøper har sendt sin bestilling til Selger. Avtalen er imidlertid ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil, tekniske feil, el. i Selgers tilbud og Kjøper innså eller burde ha innsett feilen. Selger forbeholder seg retten til å kansellere hele eller deler av en bestilling, dersom produktet er utsolgt eller av en annen årsak ikke kan leveres i henhold til informasjonen på nettstedet.

6. Betalingen

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet den blir bestilt av Kjøper. Ved betaling med faktura, blir fakturaen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er normalt 14 dager fra mottak.

7. Levering

Levering anses som skjedd når Kjøper eller hans representant har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunktet fremgår av nettbutikken, skal Selger levere varen uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen. Varer som ikke blir hentet eller nektet mottatt, vil bli returnert til Selger på Kjøpers regning.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på Kjøper når han eller Kjøpers representant har fått varene i sin besittelse på avtalt leveringssted. Hvis Kjøper unnlater å overta en vare som er stilt til Kjøpers rådighet etter avtalen, har Kjøper overtatt risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved produktet selv.

9. Undersøkelsesplikt

Når Kjøper mottar produktet, bør han så snart så mulig undersøke om leveransen er i samsvar med bestillingen, om produktet har blitt skadet under transport, eller om produktet har feil eller mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen, eller dersom den har feil eller mangler, skal kjøper melde fra til selger ved reklamasjon, jf. pkt. 12.

10. Angrerett

Kjøper kan angre kjøpet i henhold til angrerettloven. Kjøper må gi Selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Melding kan fremsettes på angreskjema vedlagt forsendelsen eller ved annen utvetydig erklæring. Ved enkeltleveranser begynner angrefristen å løpe fra dagen etter varen er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Selger uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper må dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Dersom prøving eller test av varen medfører at varen reduseres i verdi eller ikke kan videreselges av Selger, kan Selger avvise returen eller trekke et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som tilbakebetales. Tilsvarende ved skadet emballasje som kan medføre verdiforringelse, økonomisk tap og hindre selgers mulighet til å selge varen til ordinær pris igjen.

Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Selger fikk melding om Kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra Kjøper, eller til Kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

11. Mislighold fra selger - Forsinkelse

Dersom Selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold til forbrukerkjøpslovens kapittel 5, holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen, og/eller kreve erstatning fra Selger. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig.

Oppfyllelse: Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Selger ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Selger at det står i vesentlig misforhold til Kjøpersinteresse i at Selger oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Dersom Selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal Kjøper oppfordre Selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan Kjøper heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom Kjøper har underrettet Selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kjøper fikk vite om leveringen.

Erstatning: Kjøper kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Selger godtgjør at forsinkelsen skyldes en hindring utenfor Selgers kontroll.

12. Mislighold fra selger - Mangel

Hvis produktet har en mangel, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold til reglene i Forbrukerkjøpsloven kapittel 6 holde tilbake kjøpesummen, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Selger. Feil som oppstår som følge av slitasje, eller feil som følger av uforsvarlig eller unormal bruk, er ikke en mangel. Undersøkelseskostnader som viser seg og ikke være en mangel, er Kjøper selv ansvarlig for å dekke.

Reklamasjon: Hvis det foreligger en mangel ved produktet, må Kjøper gi beskjed til Selger innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Kjøper har alltid reklamert i rett tid hvis dette skjer innen 2 måneder fra mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjon kan gjøres gjeldende senest to år etter at Kjøper overtok produktet. Hvis produktet eller deler av det er ment å Eltera Gruppen AS org.nr. 926 930 060. Fekjan 11B, 1394 Nesbru. www.elteragruppen.no vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Reklamasjon til Selger bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering: Kjøper kan velge mellom å kreve at mangelen rettes eller at det leveres en tilsvarende ting. Selgeren kan imidlertid motsette seg Kjøpers krav hvis gjennomføringen av kravet er umulig eller medfører urimelige kostnader for Selger. Retting eller omlevering skal utføres innen rimelig tid. Selgeren har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to forsøk på avhjelp for samme mangel. Selger dekker returkostnaden ved godkjente reklamasjoner.

Prisavslag: Kjøper kan kreve et passende prisavslag hvis produktet ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Hvis særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for Kjøper.

Heving: Hvis produktet ikke blir rettet eller omlevert, kan Kjøper også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

13. Ansvarsbegrensning

Selgers ansvar som følge av skade, forsinkelse eller feil ved varen, er begrenset til det som angis i disse kjøpsvilkårene, samt det som følger av forbrukerkjøpsloven. Selgers ansvar er begrenset til økonomisk tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som følge av kontraktsbruddet, og omfatter ikke tap som følge av personskade eller tap i forbrukerens næringsvirksomhet.

14. Mislighold fra kjøper

Hvis Kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene i henhold til avtalen eller forbrukerkjøpsloven, og dette ikke skyldes Selger eller forhold på Selgers side, kan Selger i henhold til reglene i Forbrukerkjøpsloven kapittel 9, holde tilbake varen, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet og kreve erstatning fra Kjøper. Selgeren kan også kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

Oppfyllelse: Selger kan fastholde kjøpet og kreve at Kjøper betaler kjøpesummen. Hvis produktet ikke er levert, taper Selger sin rett hvis han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Selger kan heve avtalen hvis det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra Kjøpers side. Selger kan imidlertid ikke heve hvis hele kjøpesummen er betalt. Hvis Selger fastsetter en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og Kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan Selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling og inkassogebyr: Hvis Kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Selger kreve renter av kjøpesummen i samsvar med forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, sendes til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr i henhold til inkassoloven.

15. Salgspant

Selger har salgspant i solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

16. Personopplysninger

Selger er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Med mindre Kjøper samtykker til noe annet, kan Selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendige for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene i henhold til avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Selger skal kunne gjennomføre avtalen med Kjøper, eller i lovbestemte tilfeller

17. Konfliktsløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøper kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en evnetunell tvist med Selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukeklageutvalget.